Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii D jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku – 24 lata,
dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi 21 lat,
dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi – 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2200) na trasie nieprzekraczającej 50 km,
posiadanie prawa jazdy kat. B,
ukończenie szkolenia,
zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria D uprawnia do kierowania:

autobusem,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategorie: oferta